KVK Nummer: 17165221

Algemene voorwaarden GPS Auctions Platform
Toepassingsgebied algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die GPS Auctions namens een verkoper van
een of meerdere duiven met de koper daarvan sluit. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten
van opdracht die GPS Auctions sluit met de verkopers van een of meerdere duiven.

Door registratie op de website van GPS Auctions stemt men ook in met de gelding van deze algemene voorwaarden.
Het is namelijk niet mogelijk om een dergelijke registratie te voltooien zonder in te stemmen met de gelding van deze algemene voorwaarden.

Website GPS Auctions
GPS Auctions heeft zorgvuldig de inhoud en vormgeving van haar website samengesteld. Daarbij draagt GPS Auctions er zoveel
als redelijkerwijs mogelijk is zorg voor de inhoud van haar website te actualiseren, aan te vullen en onregelmatigheden onderscheidenlijk
onjuistheden te voorkomen. Ondanks deze zorg die GPS Auctions betracht, is het mogelijk dat deze inhoud niet actueel is, dan wel
onregelmatigheden of onjuistheden bevat. GPS Auctions verklaart zich uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige schade die hiervan een
gevolg is dan wel zou kunnen zijn.

GPS Auctions is tevens niet aansprakelijk voor de inhoud en de veiligheid van websites waarnaar wordt verwezen op haar website.
Gebruikers van de website van GPS Auctions zijn zelf aansprakelijk voor hetgeen zij met gebruikmaking van deze website -al dan niet
geoorloofd- verzenden naar overige personen dan wel entiteiten. De informatie vermeld bij de veilingen is afkomstig van particuliere verkopers,
Kweekcentra, bemiddelaars, tussenpersonen of contactpersonen van verenigingen. Deze personen zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid
en de volledigheid van deze informatie. Mocht er naar aanleiding van de weergegeven informatie schade ontstaan doordat onterecht wordt
aangenomen dat deze juist dan wel volledig is, dan zijn de personen dan wel entiteiten welke deze informatie incorrect dan wel onvolledig
hebben geleverd hiervoor aansprakelijk en niet GPS Auctions.

Indien een gebruiker van de website inlogt of zich registreert en aldus een account aanmaakt is deze zelf verantwoordelijk voor het beheer
van diens gegevens, zoals de gebruikersnaam en het wachtwoord. Deze gebruiker dient hierbij zorgvuldigheid te betrachten en zijn wachtwoord
voor derden geheim te houden. Indien derden via de gebruikersnaam en wachtwoord van voornoemde gebruiker biedingen op veilingobjecten
op de website van GPS Auctions uitbrengen en hierdoor een veiling winnen dan is deze gebruiker verplicht om het aankoopbedrag te betalen,
daar deze daar hiervoor verantwoordelijk is. De gebruiker dient dan zelf de derde die misbruik heeft gemaakt van zijn gegevens aan te spreken
om zijn schade te kunnen verhalen.

GPS Auctions is voor het hierboven geschreven gebruik van de gegevens van de gebruiker van de website geenszins aansprakelijk, tenzij er sprake
is van grove nalatigheid/onzorgvuldigheid zijdens GPS Auctions.

GPS Auctions kan regelmatig informatie welke betrekking heeft op de desbetreffende koop- dan wel overeenkomst van opdracht naar het
e-mailadres van de wederpartij verzenden. De wederpartij is verplicht deze post die wordt verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven
als contactadres aan GPS Auctions regelmatig op te halen. Indien de wederpartij over een nieuw elektronisch contactadres beschikt, dient men
dit zelf meteen aan te passen. Is de wederpartij nalatig of blijft deze op enige andere wijze in gebreke bij deze doorgave van contactinformatie
dan komt dit volledig voor diens eigen rekening.

Veiling reglement verkoper
In geval duiven worden geveild door GPS Auctions dient als volgt te werk te worden gegaan:
– Vooraf aan een internet- dan wel zaalveiling dienen de stambomen ten kantore van GPS aanwezig te zijn, via de email dan wel post.
– Bij goedkeuring van de stambomen wordt met de aanbieder een datum voor verkoop overeengekomen. Aansluitend wordt overeengekomen
een afspraak voor het maken van de foto’s van de duiven.
– Tijdens het fotograferen worden de duiven gecontroleerd. Door de verkoper dient een inentingslijst te worden aangeleverd. Duiven die een
slechte bouw onderscheidenlijk gezondheid hebben, worden door GPS Auctions geweigerd. Nadat de duiven zijn gecontroleerd en gefotografeerd,
worden ze door de verkoper weer meegenomen.
– De verkoper wordt gevraagd om een volledig ingevulde lijst met ringnummers / geslacht / kleur in te leveren, dit om onjuistheden te voorkomen
mbt. geslachten en dergelijke.
– Verkopers zijn volledig verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste en volledige informatie betreffende de te veilen duiven. Mocht er enige
schade ontstaan ten gevolge van onjuiste dan wel onvolledige informatie welke door de verkoper is aangeleverd, dan is de verkoper voor de schade
die daarvan het gevolg is dan wel zou kunnen zijn geheel aansprakelijk. Daarbij dient alle extra informatie over kweek- of vlieggegevens digitaal
te worden aangeleverd. Dit geldt ook voor extra fotomateriaal.
– Indien de duiven zijn geveild dan worden ze de maandag na afloop van de desbetreffende veiling door de verkoper afgeleverd ten kantore van
GPS, mocht dit onverhoopt niet lukken dan in overleg met GPS.
– Mocht op enig moment blijken dat de te koop aangeboden duiven dan wel de geveilde duiven niet geënt dan wel niet gezond zijn, heeft
GPS Auctions het recht om de verkoop nietig te verklaren. De verkoper is echter wel gehouden alle gemaakte kosten –zowel onkosten als
bemiddelingsvergoeding aan GPS Auctions te betalen. Mochten deze duiven vanwege hun slechte gezondheid schade veroorzaken zijdens
GPS Auctions dan wel zijdens derden dan is de verkoper van deze duiven voor deze gevolgschade aansprakelijk.

Veiling reglement koper
Indien een veilingobject door een koper is gekocht, heeft het navolgende te gelden:
– Een veilingobject wordt verkocht in de toestand waarin het zich op het tijdstip van aanschaf bevindt. Indien de koper het veilingobject krijgt
geleverd, dient deze het zorgvuldig te onderzoeken op gezondheid. Indien er problemen zijn dient dit binnen 3 weken aan GPS Auctions te
worden gemeld, daar de veilingobjecten levende wezens zijn waarbij de toestand aan verandering onderhevig is. Problemen die later dan 3
weken aan GPS Auctions worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen zijn uitgesloten van een eventuele vergoeding van de
schade door GPS Auctions. >> Bovenstaande is niet van toepassing, indien de duiven in quarantaine geplaatst zijn geweest.
– indien de koper een veiling heeft gewonnen doordat deze het hoogste bod heeft uitgebracht en de veiling is gesloten dan is deze verplicht
om tot aanschaf van het veilingobject over te gaan. De koper wordt echter pas eigenaar indien de geboden verkoopprijs volledig aan GPS
Auctions of aan de verkoper is betaald. De betalingstermijn hiervoor bedraagt 14 dagen.
– mocht de koper om wat voor reden dan ook niet besluiten tot betaling van het aankoopbedrag, dan is deze volledig verantwoordelijk
voor de schade die de verkoper dan wel GPS Auctions hierdoor lijdt. GPS Auctions is in dat geval tevens gerechtigd om het veilingobject
namens de verkoper aan een ander te verkopen
– de gekochte veilingobjecten worden uiterlijk 14 dagen nadat het aankoopbedrag door GPS Auctions dan wel de verkoper is ontvangen,
getransporteerd naar de koper. Dit met uitzondering van landen waarvoor quarantaineperioden gelden.

Stambomen duiven
GPS Auctions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de stambomen. De verkoper dient deze stambomen naar eer en geweten in te vullen.

Stalling & transport van duiven
Indien GPS Auctions de duiven stalt onderscheidenlijk zorgt voor het transport daarvan naar de koper heeft te navolgende te gelden. Indien
GPS Auctionsde duiven stalt dan vindt zulks plaats onder de Nederlandse Opslagvoorwaarden, gedeponeerd door de FENEX (Nederlandse
Organisatie voor Expeditie en Logistiek) ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 15 november 1995. Als GPS Auctions
de duiven transporteert gelden de AVC-condities versie 2002 bij binnenlands transport en de CMR-condities bij internationaal transport.

Wijziging algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment door GPS Auctions worden gewijzigd. Indien zulks het geval is dan zal GPS Auctions
aan de wederpartij van deze algemene voorwaarden de vernieuwde versie daarvan opsturen. Binnen een termijn van 21 dagen dient de
wederpartij dan te reageren of deze nieuwe algemene voorwaarden door hem worden aanvaard dan wel of hij deze afwijst. Ingeval geen
reactie wordt gegeven, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de nieuwe algemene voorwaarden door de wederpartij. In het geval
van afwijzing zal de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden zien met onmiddellijke ingang worden ontbonden.
Van deze aanvaarding of afwijzing wordt een schriftelijke bevestiging door GPS Auctions aan de wederpartij gegeven.

HIERONDER VIND U EEN LINK NAAR ONS VEILING VOORWAARDEN 2021/2022: